Paikkakokemukset asemakaavoituksessa

Kirjoitettu: 3.9.2011

Yksityiskohtaisen ja yleispiirteisen tason suunnittelussa paikkoihin liittyviä kokemuksia käsitellä eri tavoin. Koska olen asemakaavoittaja, en yritäkään kertoa, mitä yleispiirteisessä suunnittelussa tarvitaan. Selvää on kuitenkin se, että asemakaavatasolla suunnittelija tarvitsee ja voi hyödyntää yksityiskohtaisempaa tietoa kuin yleispiirteisellä tasolla. Vaikka kokemukseni paikkakokemusten hyödyntämisestä suunnittelussa ovat rajalliset, olen tarkastellut asiaa monesta eri näkökulmasta: verkko-osallistumissovellusten kehittäjänä, asukasnäkökulman tutkijana sekä nyt viime aikoina asemakaavoittajana.

Paikkoihin liittyviä kokemuksia kerätään hyvin erilaisilla tavoilla suunnitteluhankkeissa. Tässä tarkoitan kuitenkin erityisesti erilaisten karttamenetelmien avulla kerättyä ns. kokemuksellista paikkatietoa. Internet-pohjaisia menetelmiä ovat esim. PehmoGIS-kyselyt ja kartoittaja.fi, mutta tietoa voidaan kerätä myös perinteisellä tarrakarttamenetelmällä tai vaikkapa paperikyselyn avulla.

Asemakaavoittajalle pelkkä positiivinen tai negatiivinen piste ei kerro paikkakokemuksesta juuri mitään. Kohteesta pitää tietää enemmän. Vähintäänkin se pitää liittyä johonkin aiheeseen (esim. ulkoilu, liikenne, päivittäispalvelu, julkinen palvelu, turvallisuus, maisema jne.). Eniten arvoa on niillä paikannuksilla, joista osallistuja on kertonut ajatuksiaan. Esimerkiksi ulkoilupaikan kokemusta täydentää olennaisesti se, mitä osallistujalla on tapana tehdä paikassa ja minkälaisia positiivisia tai negatiivisia ominaisuuksia siihen liittyy. Käyttäjä voi esimerkiksi kertoa, että kokee paikassa luonnon rauhaa ja käy siellä rentoutumassa tai että lähimetsä on lasten leikkipaikka ja talvisin siellä käydään laskemassa pulkkamäkeä.

Järvenpään Lepolassa hyödynsimme aiemmin kerättyä PehmoGIS-aineistoa sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa (Huom! Kyse ei ollut vielä arvioinnista). [1] Kyseessä oli osayleiskaavatyö, mutta sen tarkkuustaso oli hyvin lähellä asemakaavatasoista suunnittelua. Tieto sisälsi positiivisia ja negatiivisia paikannuksia, jotka oli valmiiksi PehmoGIS-tutkijoiden luokittelemaa [2], mutta muokkasimme luokittelua myös itse. Lepolan analyysiraportista voi tutustua tarkemmin aineistosta löydettyihin teemoihin.

Järvenpään PehmoGIS-aineiston positiiviset paikannukset Lepolan alueella. (1)

Näyttääkin siltä, että aineiston luokittelua ei voi etukäteen suunnitella valmiiksi. Itse sovellan paikkakokemusten analysointiin laadullista, aineistolähtöistä sisällönanalyysia [3]. Se tarkoittaa tekstipohjaisen aineiston analysointimenetelmää, jossa aineistoa luetaan läpi riittävän monta kertaa, jotta se voidaan luokitella aineistolähtöisesti. Myös käsillä oleva suunnittelutehtävä ohjaa luokittelua: mitä aineiston avulla on tarpeen selvittää?

Luokittelun tavoitteena on jäsentää sisältöä helposti ymmärrettäviksi ja tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Valmiiksi luokiteltu aineisto auttaa työssä, mutta kommentit on silti käytävä yksitellen läpi. Sisältöjä lukemalla varmistetaan myös, että suunnittelija sisäistää alueen käyttäjien tarpeet henkilökohtaisesti ja pystyy paremmin eläytymään osallistujien maailmaan.

Lähteet:

  1. Nummi, Pilvi & Ahlfors, Niina. 2009. Lepolan osayleiskaava, Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen. Järvenpään kaupunki. Kaavoitus ja mittaus.
  2. Kyttä, M. & Kahila, M. 2006. PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana. Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Julkaisu B 90.
  3. Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna. 2006. Sisällönanalyysi. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu].  Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja].

Kartoittaja.fi Tuusulan kunnan yleiskaavatyössä

Kirjoitettu: 12.7.2011

Tuusulassa ollaan tyytyväisiä Kartoittaja.fi-nettikarttapalveluun. Kunta kirjoittaa uutisessaan, että yleiskaavatyöhön liittyvään viheraluekyselyyn saatiin runsaasti hyviä kommentteja. Kunnan kaavasuunnittelijalta  sain myös kuulla, että kommenttien analysointi sujui ongelmitta. Tiedonkeruun aikana kommenttien kertymistä oli mahdollista tarkastella netissä, ja lopuksi aineisto siirrettiin kunnan paikkatietojärjestelmään erillisenä tiedostona analysointia varten. Loppuraportti on julkaistu Tuusulan sivuilla.

Tuusulan viheraluekysely toteutettiin kartoittaja.fi palveluun. Lähde: Tuusulan kunnan www-sivut.

Käytettävyysnäkökulmasta katseltuna karttakäyttöliittymässä on muutamia epäkohtia, kuten karttakommenttien erikoinen sivutustapa. Kommenttien tarkastelua hieman häiritsee se, että kaikkia kommentteja ei saa kartalle näkyviin yhdellä kertaa, vaan ne on sivutettu kommentin jättämisajankohdan mukaan. Kommenttien rajaamiseen kartalla voisi mielestäni jättää tekemättä tai sitten antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää itse, mitä kommentteja kartalla näytetään.

Haku-toiminto ansaitsee kiitokset, kunhan ensin hoksaa, että se kohdistuu paikan- ja kadunnimiin. Haku ei siis liity kommenttien sisältöihin, kuten ensin voisi kuvitella.

Ilmeisesti nämä pienet käytettävyyskukkaset eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet kyselyn käyttökokemukseen sen suuremmin. Kuntalaiset ovat ottaneet positiivisesti vastaan tämän uuden tavan osallistua. Kaikenkaikkiaan kartoittaja.fi onkin yksinkertainen ja toimiva kommentointityökalu, jota voi suositella monenlaisiin suunnitteluhankkeisiin asukasnäkökulman kartoitukseen!

Lisätietoa: