Ideointia Rykmentinpuistossa

Kirjoitettu: 14.4.2012

Tuusulassa kerätään ideoita Rykmentinpuiston suunnitteluun uudenlaisen PehmoGIS-kyselyn avulla. PehmoGIS-kyselyt ovat aikaisemmin keskittyneet vahvasti paikkakokemusten kartoittamiseen eli olemassa olevan elinympäristön arviointiin. Aikaisemmissakin kyselyissä on kerätty kehittämisehdotuksia, mutta tässä kyselyssä ideointi on keskeisemmässä roolissa. Rykmentinpuiston kyselyllä selvitetään alueen kiinnostavuutta ja vahvuuksia sekä uusia kehittämisehdotuksia.

Rykmentinpuiston projektiasiamies kertoo Tuusulan sivuilla, että kyselyn tavoitteena on ideoinnin ohella tehdä aluetta tutuksi. Ideointiin halutaan näkemyksiä alueen tulevilta asukkailta. Uusien alueiden suunnitteluun osallistamisessa iso haaste onkin tulevien asukkaiden tavoittaminen, joten olisi mielenkiintoista kuulla, jos tähän on löydetty uusia tapoja.

Alueen kiinnostavuutta ja vahvuuksia voi arvioida karttanäkymässä, jossa on esitetty alueen rakennemalli. Rykmentinpuiston osayleiskaava on vireillä, joten rakennemalli perustunee käynnissä olevaan kaavatyöhön. Kartalle voi myös merkitä uuden asuinpaikkansa alueella. Uskon, että näiden kysymysten kautta voidaan todella saada tietoa siitä, mikä uudessa alueessa kiinnostavaa mahdollisia tulevia asukkaita.

Karttakyselyn taustalla on GoogleMapsin hybridi-ilmakuva ja sen päällä Rykmentinpuiston rakennemalli. Kuva kyselystä (c) Mapita Oy.

Kehittämisehdotuksia voi tehdä toisessa näkymässä, jonka pohjalla on suunnitelman havainnekuva. Kyselyn toteuttajat ovat varmasti tarkkaan miettineet tämänkin kohdan: havainnekuva varmasti herättelee ideoita paremmin kuin rakennemalli, mutta haasteena on kuitenkin kuvan luettavuus.

Kehittämisideoita kerätään näkymässä, jonka taustalla on alueen havainnekuva. Kuva kyselystä (c) Mapita Oy.

Pidän tästä kyselystä erittäin paljon. Sovellus on toimiva ja sopivan yksinkertainen. PehmoGIS-kyselyistä tuttu ulkoasu on miellyttävä. Lisätoivomukseni olisi, että suunnitelman voisi halutessaan asettaa pois päältä, kun haluaa tarkemmin etsiä sijaintia taustakartalta.

Kyselyn taustalla käytetään GoogleMapsin karttaa tai hybridikarttaa eli ilmakuvaa, jossa on lisäksi mm. kadut, tiet ja paikannimiä. Tuusulan alueelta Googlen ilmakuva onkin melko hyvälaatuinen, joten näkymä on havainnollinen. Etuna on myös se, että monille käyttäjille Googlen kartat ovat tuttuja.

Hyvä Tuusula, kiitos PehmoGIS! =)

PehmoGIS on tuotenimi, joka on syntynyt Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen työn tuloksena. Sovelluksia kehitetään edelleen yliopistossa paikkakokemuksen tutkimukseen liittyen, mutta kaupallisia PehmoGIS-kyselyitä suunnittelee ja toteuttaa Mapita Oy.

Paikkakokemukset asemakaavoituksessa

Kirjoitettu: 3.9.2011

Yksityiskohtaisen ja yleispiirteisen tason suunnittelussa paikkoihin liittyviä kokemuksia käsitellä eri tavoin. Koska olen asemakaavoittaja, en yritäkään kertoa, mitä yleispiirteisessä suunnittelussa tarvitaan. Selvää on kuitenkin se, että asemakaavatasolla suunnittelija tarvitsee ja voi hyödyntää yksityiskohtaisempaa tietoa kuin yleispiirteisellä tasolla. Vaikka kokemukseni paikkakokemusten hyödyntämisestä suunnittelussa ovat rajalliset, olen tarkastellut asiaa monesta eri näkökulmasta: verkko-osallistumissovellusten kehittäjänä, asukasnäkökulman tutkijana sekä nyt viime aikoina asemakaavoittajana.

Paikkoihin liittyviä kokemuksia kerätään hyvin erilaisilla tavoilla suunnitteluhankkeissa. Tässä tarkoitan kuitenkin erityisesti erilaisten karttamenetelmien avulla kerättyä ns. kokemuksellista paikkatietoa. Internet-pohjaisia menetelmiä ovat esim. PehmoGIS-kyselyt ja kartoittaja.fi, mutta tietoa voidaan kerätä myös perinteisellä tarrakarttamenetelmällä tai vaikkapa paperikyselyn avulla.

Asemakaavoittajalle pelkkä positiivinen tai negatiivinen piste ei kerro paikkakokemuksesta juuri mitään. Kohteesta pitää tietää enemmän. Vähintäänkin se pitää liittyä johonkin aiheeseen (esim. ulkoilu, liikenne, päivittäispalvelu, julkinen palvelu, turvallisuus, maisema jne.). Eniten arvoa on niillä paikannuksilla, joista osallistuja on kertonut ajatuksiaan. Esimerkiksi ulkoilupaikan kokemusta täydentää olennaisesti se, mitä osallistujalla on tapana tehdä paikassa ja minkälaisia positiivisia tai negatiivisia ominaisuuksia siihen liittyy. Käyttäjä voi esimerkiksi kertoa, että kokee paikassa luonnon rauhaa ja käy siellä rentoutumassa tai että lähimetsä on lasten leikkipaikka ja talvisin siellä käydään laskemassa pulkkamäkeä.

Järvenpään Lepolassa hyödynsimme aiemmin kerättyä PehmoGIS-aineistoa sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa (Huom! Kyse ei ollut vielä arvioinnista). [1] Kyseessä oli osayleiskaavatyö, mutta sen tarkkuustaso oli hyvin lähellä asemakaavatasoista suunnittelua. Tieto sisälsi positiivisia ja negatiivisia paikannuksia, jotka oli valmiiksi PehmoGIS-tutkijoiden luokittelemaa [2], mutta muokkasimme luokittelua myös itse. Lepolan analyysiraportista voi tutustua tarkemmin aineistosta löydettyihin teemoihin.

Järvenpään PehmoGIS-aineiston positiiviset paikannukset Lepolan alueella. (1)

Näyttääkin siltä, että aineiston luokittelua ei voi etukäteen suunnitella valmiiksi. Itse sovellan paikkakokemusten analysointiin laadullista, aineistolähtöistä sisällönanalyysia [3]. Se tarkoittaa tekstipohjaisen aineiston analysointimenetelmää, jossa aineistoa luetaan läpi riittävän monta kertaa, jotta se voidaan luokitella aineistolähtöisesti. Myös käsillä oleva suunnittelutehtävä ohjaa luokittelua: mitä aineiston avulla on tarpeen selvittää?

Luokittelun tavoitteena on jäsentää sisältöä helposti ymmärrettäviksi ja tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Valmiiksi luokiteltu aineisto auttaa työssä, mutta kommentit on silti käytävä yksitellen läpi. Sisältöjä lukemalla varmistetaan myös, että suunnittelija sisäistää alueen käyttäjien tarpeet henkilökohtaisesti ja pystyy paremmin eläytymään osallistujien maailmaan.

Lähteet:

  1. Nummi, Pilvi & Ahlfors, Niina. 2009. Lepolan osayleiskaava, Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen. Järvenpään kaupunki. Kaavoitus ja mittaus.
  2. Kyttä, M. & Kahila, M. 2006. PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana. Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Julkaisu B 90.
  3. Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna. 2006. Sisällönanalyysi. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu].  Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja].