Kehittämisfoorumi on edelleen ajankohtainen

Kirjoitettu: 11.12.2011

Aikansa kutakin. Espoon kaupunki on ilmoittanut, että Espoon keskuksen kehittämisfoorumin ylläpito päättyy. Espoon kaupungilta on kerrottu, että kehittämishankkeiden viestintää tullaan kehittämään kaupungin www-sivuston uudistushankkeen yhteydessä.

espoonkeskus.fi -foorumi suunniteltiin ja rakennettiin Teknillisen korkeakoulun OPUS-hankkeessa. Foorumi avattiin 5.10.2006. Foorumi on ollut avoin osallistumiskanava kaikille suunnittelusta kiinnostuneille. Sen tavoitteena on ollut jakaa monipuolisesti tietoa Espoon keskuksen alueen suunnittelusta. (1)

Tekniikka kehittyy koko ajan, mutta kehittämisfoorumin konsepti on edelleen ajankohtainen. Foorumi on koonnut yhteen paikkaan Espoon keskusta koskevia hankkeita ja muuta paikallista tietoa yhteistyössä asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja kaupungin edustajien kanssa. Se on tarjonnut paikallisten toimijoiden käyttöön erilaisia vuorovaikutustyökaluja, kuten keskustelupalstan ja vuorovaikutteisen karttasovelluksen. (1)

Kehittämisfoorumin konseptiin sisältyy vuorovaikutustyökaluja sekä monipuolista virallista ja epävirallista alueellista sisältöä. (2)

Parhaimmillaan kehittämisfoorumi on sektorirajoja ylittävää yhteistyötä ja kansalaisosallistumista edistävä työkalu. Siten se liittyy kaikissa kunnissa ajankohtaisiin yhteistoiminnan haasteisiin. Vaikka Espoo luopuu sivustosta, muualla näkyy uusia versoja. Rauma on avannut kehittämisfoorumin, jossa kuntalaiset voivat osallistua kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kehittämisfoorumiksi kutsutaan myös Kuninkaankolmion suunnittelun tueksi rakennettua sivustoa.

OPUS-hankkeessa kehitetyn Kehittämisfoorumin konseptiin sisältyy sisällöllisiä ja käyttöliittymällisiä ideoita, joista voi edelleen ottaa oppia. Haluan nostaa esiin kaksi työkalua: Paikallistietokartta ja prosessipuut ovat käyttöliittymiä paikalliseen tietoon. Molemmat tukevat tiedon organisointia ja visualisointia omalla erityisellä tavallaan.

Paikallistietokartta – sijaintiin perustuvaa tiedonhakua
Kehittämisfoorumin karttasovelluksessa, Paikallistietokartassa erityistä on paikallisten toimijoiden tuottaman ”epävirallisen” tai ”kokemuksellisen” tiedon ja virallisen paikkatiedon yhdistäminen. Erilaisia kommentointikarttoja ja karttakyselyitä sekä toisaalta virallista paikkatietoa sisältäviä nettikarttoja toki on nykyään jo melkein joka kunnassa. Toistaiseksi en kuitenkaan ole tavannut nettikarttaa, jossa olisi viety samalle tasolle ”pehmeän” ja ”kovan” paikkatiedon yhdistäminen. Kartalta löytyy esimerkiksi virallista tietoa kaavahankkeista, kannanottoja, paikallisia uutisia ja käyttäjien kommentteja.

Kommentteja Espoon keskuksen Paikallistietokartalla. Kuva sivustolta 10.12.2011 (www.espoonkeskus.fi).

Prosessipuu – ajankohtaan perustuvaa tiedon etsintää
Prosessipuu on osoittautunut hyväksi tavaksi visualisoida hankkeen eri vaiheita kronologisessa järjestyksessä eri näkökulmista käsin. Prosessipuulla voidaan kuvata alueen suunnittelun ja rakentumisen vaiheita. Ideana on esittää rinnakkain alueen suunnitteluun liittyvät eri näkökulmat ja prosessit. (2,3) Prosessipuuta kannattaisi mielestäni kehittää edelleen siten, että sen avulla voisi havainnollistaa tapahtumien ja päätösten liittymistä eri alueiden suunnitteluun ja rakentumiseen sekä eri suunnitteluprosessien kytkeytymistä toisiinsa.

Kiitän omasta puolestani kaikkia Espoon keskuksen kehittämisfoorumin käyttäjiä ja ylläpitäjiä. Tehty työ ei valu hukkaan: foorumin kautta saadut kokemukset ovat olleet erittäin arvokkaita ja ideat jalostuvat edelleen uusiksi työkaluiksi.

Lähteet:

  1. Espoon keskuksen kehittämisfoorumi, Sivuston esittely.
  2. Heli Rantanen & Pilvi Nummi. 2009. Alueella on tietoa. Teoksessa Oppiva kaupunkisuunnittelu. Aija Staffans & Erja Väyrynen (toim.).
  3. Pilvi Nummi. 2007. Verkko-osallistuminen kaavoituksen tukena: Käyttäjäkeskeinen näkökulma työkaluihin ja menetelmiin. Diplomityö, TKK Arkkitehtiosasto.

Alueelliset tietoa kokoavat nettisivustot

Kirjoitettu: 6.8.2011

Nettisivustot ovat edelleen verkko-osallistumisen perustyökaluja, koska osallistumisen lähtökohtana on aina riittävän hyvä tiedottaminen. Alueelliset nettisivustot voivat toimia hyvin paikallisen tiedon, kuten esimerkiksi alueella käynnissä olevien hankkeiden, tiedotuskanavana. Ne mahdollistavat myös alueen yhteisen tiedon rakentelua. Sivustot tarjoavat usein virallisen tiedon lisäksi mm. julkaisutyökalun ja verkkokeskustelupaikan paikallisille toimijoille ja asukkaille.

Esimerkkejä alueellisista nettisivustoista:

Aluesivustojen sisältöjen ja elinvoimaisuuden ehtona ovat aktiiviset paikalliset toimijat. Vaikka sivustot ovat yleensä osittain tai kokonaan kaupungin rahoittamia, niiden menestyminen on kiinni siitä, kuinka innokkaita paikalliset toimijat ovat julkaisemaan sivustolla kirjoituksiaan. Uutiset, tapahtumat ja muut julkaisut tekevät sivustoista kiinnostavia. Samalla voi rakentua kaupunkisuunnittelua varten tietoa alueen toimijoiden tarpeista ja ilmapiiristä.

Toimivan aluesivuston kautta käyttäjät saavat tietoa myös alueen suunnittelusta ja kaavoituksesta. Sitä kautta käyttäjät löytävät tiensä myös hankekohtaisiin verkko-osallistumissivustoihin ja -työkaluihin. Esimerkiksi Espoon keskuksen kehittämisfoorumilla alueen kaavahankkeita voi hakea Paikallistietokartalta. Kartta ei ole kuitenkaan ainoa polku kaavahankkeisiin, vaan sivuston Kehittämiskohteet-osiosta hankkeet löytyvät kohteittain listattuna. Nämä erilaiset tiedonhakutavat tukevat käyttäjien erilaisia tiedon hakemisen strategioita (palaan tähän aiheeseen toisessa kirjoituksessa).

Espoon keskuksen kehittämisfoorumin Paikallistietokartan avulla käyttäjä voi etsiä esimerkiksi tietoa omalla asuinalueellaan käynnissä olevista kaavahankkeista. Lähde: Espoon keskuksen kehittämisfoorumi, Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto