Kulttuurienvälistä (verkko)dialogia etsimässä

Kirjoitettu: 1.4.2019

Eri kulttuureista tulevien ihmisten välistä dialogia tarvitaan, jotta suunnittelussa ei suljettaisi ketään ulkopuolelle. Interkulttuurisuus on osa koulujemme opetusohjelmaa, ja samaa ajattelua tarvitaan myös kaupunkisuunnittelussa. Osallistuin maaliskuun lopulla Dortmundissa INTERPART-tutkimushankkeen symposiumiin, jossa interkulttuurisuutta käsiteltiin erityisesti elinympäristöjen suunnittelun ja osallistumisen näkökulmasta.

Kulttuurierot osallistumisen esteinä

Kieli on itsestään selvä ja ehkä suurin este interkulttuuriselle vuorovaikutukselle. Kaupunkisuunnittelussa yhteinen kieli ei välttämättä toteudu edes samaa äidinkieltä puhuvien kesken, koska alan termistö on monelle kansalaiselle outoa. Muita erottavia tekijöitä voivat suunnitteluun liittyvässä vuorovaikutustilanteessa olla esimerkiksi asenne viranhaltijoita kohtaan tai kulttuurisidonnaiset roolit, kuten eri sukupuolten välisen kanssakäymisen tavat tai rajoitteet.

INTERPART-symposiumissa paikallista kieltä taitamattomana sain itsekin kokea konkreettisesti kielimuurin. Osa ohjelmasta oli saksan kielellä, osa englanniksi, ja osallistujat tulkkasivat tarpeen mukaan keskusteluja toisilleen. Samalla, kun ymmärtämisen vaikeus turhautti, teki myös hyvää kokea itse kielimuurin aiheuttama etääntyminen toisista ihmisistä. Tämän kokemuksen tulen kyllä muistamaan vuorovaikutusta suunnitellessani.

Kielirajat luovat kuplia

Eri äidinkieltä puhuvien ihmisen välisen kommunikaation vaikeus on tuttua kaksikielisissä kunnissamme. Vaikka peruskoulussamme opetetaan suurimmalle osalle sekä ruotsia että suomea, onnistuu kaksikieliseen keskusteluun osallistuminen vain harvoilta.

Käytännössä eri kieliryhmien osallistuminen eriytyy helposti omiin kupliinsa, vaikka asia olisikin kaikille yhteinen. Esimerkiksi Sipoossa Muistojen Nikkilä -projektissa päädyttiin kuntalaisten palautteen perusteella käyttämään kahta eri tunnistetta (#muistojennikkilä ja #minnenasnickby) someviestinnässä. Tuntuu pikkujutulta, mutta käytännössä eri kielille annetut omat tunnisteet eriyttivät suomen- ja ruotsinkieliset julkaisut omiin kupliinsa. Alla olevista kuvista näet, miten erilaiselta Muistojen Nikkilä näyttää Instagramissa riippuen siitä, kumman tunnisteen ja kielen kautta sitä katselee.

Kaksi eri tunnistetta, kaksi eri maailmaa.

Vieraskielisten osuus on kasvussa Suomessa

Eri kieliryhmien ja eri kulttuureista tulevien ihmisten osallistaminen tulee myös Suomessa olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Tilastokeskuksen tuoreen julkaisun mukaan vieraskielisiä on Suomessa tällä hetkellä seitsemän prosenttia väestöstä. Ei kuulosta paljolta, mutta määrä on kasvanut viidessä vuodessa yli 100.000 henkilöllä. Tällä hetkellä eniten vieraskielisiä on Vantaalla, melkein joka viides, ja on selvää, että osuus kasvaa tulevaisuudessakin.

Hyvä on myös muistaa, että ulkomaalaistaustaisten joukko on moninainen: esimerkiksi Helsinki erottelee tilastoissaan ulkomaalaistaustaiset, vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset sekä pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Lisäksi on useita eri tilanteita, joissa maahan muutetaan ja näillä erilaisilla ihmisillä on hyvin erilaisia tarpeita ja toiveita sekä elinympäristön että sen suunnitteluun osallistumisen suhteen.

Sähköiselle osallistumiselle pitää olla syy!

INTERPART-symposiumin yhtenä tarkoituksena oli kartoittaa lähtökohtia digitaalisten välineiden (mm. verkkosivustojen, vuorovaikutusalustojen, sosiaalisen median ja mobiiliappien) kehittämiselle interkulttuurisen dialogin avuksi. Keskustelussa nousi esiin monet tutut kriteerit, kuten luottamuksen rakentaminen, osallistumisen vaikuttavuus, käyttäjien (sekä kansalaisten että suunnittelijoiden) osallistaminen vuorovaikutuksen ja osallistumistyökalujen suunnitteluun, avoimuus, deliberatiivisuus, tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus.

Max Kortlander (Waag – Technology and Society, Amsterdam) herätteli pohtimaan, mitä sähköisellä osallistumisella ylipäätään tavoitellaan. Koska dialogin aikaansaaminen verkossa on äärimmäisen vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, pitää miettiä tarkasti, miksi verkkoa halutaan käyttää. Kasvokkainen vuorovaikutus voittaa aina dialogisuudessa verkkokeskustelut, mutta verkon hyötyjä ovat muun muassa laajemman kohderyhmän tavoittaminen ja mahdollisuus anonyymiin keskusteluun.

Yhdistä online ja offline

Verkossa ja ”livenä” tapahtuva vuorovaikutus tulisi muistaa kytkeä toisiinsa, koska molemmat ovat omalla tavallaan rajallisia. Verkko voi esimerkiksi auttaa tekemään näkyväksi kasvokkain käytyä keskustelua.

Ranskassa asuinalueiden suunnitteluun liittyvää osallistumista kehittänyt Khedidja Mamou (Centre de Recherche sur l’Habitat) oli havainnut, että osallistujat halusivat paitsi saada oman äänensä kuuluviin, myös tulla nähdyiksi. Hankkeessa vuorovaikutusta dokumentoitiin kuvin ja videoin, joita julkaistiin verkossa. La Ville est à tuotes -sivusto kokoaa yhteen ja tekee omalta osaltaan näkyväksi Ranskassa käynnissä olevat interkultuuriset osallistamishankkeet.

Valmista työkalupakkia ei ole – eikä tule

Lopuksi todetiin, että interkulttuuriseen vuorovaikutuksen työkalupakkia ei ole, eikä sellaista tule koskaan olemaankaan. Tilanteet ovat aina erilaisia, joten osallistuminen on suunniteltava tapauskohtaisesti. Esimerkkejä  kuitenkin löytyy vaikkapa erilaisia osallistumishankkeita yhteen kokoavalta Participedia -verkkosivustolta. Toinen hyödyllinen tietolähde on yhteissuunnittelun prosessin eri vaiheita esittelevä Hollantilaisen Waagin toteuttama co-creation navigator.

INTERPART-hankkeen vetäjä Christiane Droste huomautti kommenttipuheenvuorossaan, että kysymys ei oikeastaan ole siitä, minkälaisia työkalupakkeja tai ohjeistuksia meillä on, vaan kysymys on ensisijaisesti asenteesta.

Ja näinhän se on – vuorovaikutteisessa suunnittelussa tarvitaan ennen kaikkea avointa ja ihmisläheistä asennoitumista.

Uudet sähköisen osallistumisen välineet kiinnostavat suunnittelijoita

Kirjoitettu: 26.1.2019

Maankäytön suunnittelussa yleisimmät sähköisen osallistumisen työkalut ovat verkkosivustot, sosiaalinen media, sähköinen palautelomake tai –järjestelmä sekä perinteiset ja karttapohjaiset kyselyt. Tämä selviää viime kesänä ympäristöministeriössä tehdystä sähköisen osallistumisen kyselystä.

Sähköisen osallistumisen koko välinepalettia ajatellen vakiintuneessa käytössä on vielä melko pieni valikoima välineitä. Toisaalta uusia menetelmiä kehitetään ja kokeillaan koko ajan. Kokeiluinnostusta näyttävät herättävän erityisesti selainpohjaiset 3D-mallit, mobiilisovellukset, virtuaalimaailmat ja -pelit sekä täydennetyn todellisuuden sovellukset, kuten virtuaalilasien käyttäminen. Myös osallistuva budjetointi, teemakohtainen osallistuminen ja nuorille suunnatut palvelut koettaisiin hyödyllisiksi.

Mielenkiintoista kyselyn tuloksissa on se, että nämä uudet välineet koetaan suhteellisen usein hyödyllisiksi, vaikka ne ovat vasta kokeiluasteella. Uusien välineiden koettu hyöty suhteessa niiden vakiintuneisuuteen on siis yllättävän suurta.

Sähköisen osallistumisen välineiden vakiintuneisuus ja koettu hyödyllisyys alueidenkäytön suunnittelussa. Lähde: Ympäristöministeriö, 2018.

Verkkosivut vakiintunein

Hämmentävää on, että vain alle kolmannes vastaajista pitää verkkosivustoa hyödyllisenä välineenä, vaikka ne ovat nykypäivänä itsestäänselvyys. Verkkosivut ovat aiemmin olleet ensisijainen kanava suunnittelutiedon välittämisessä, mutta välineiden moninaistuessa ja vuorovaikutuksen hajautuessa erilaisiin palveluihin, verkkosivustojen rooli on muuttunut erilaisia tietolähteitä ja vuorovaikutuskanavia yhteen kokoavaksi välineeksi. Saattaa olla, että verkkosivustoja ei välttämättä nykyään mielletäkään varsinaisiksi osallistumisvälineiksi.

Sosiaalinen media ja Ota kantaa -palvelu hyödyllisyyden hännillä

Noin neljännes vastaajista kokee sosiaalisen median hyöydylliseksi osallistumisvälineeksi. Onko se vähän vai paljon? Ainakin suhteessa käytön yleisyyteen ja muiden välineiden koettuun hyötyyn se tuntuu vähäiseltä. Ainoastaan osallistumispalvelu Otakantaa.fi koetaan somea harvemmin hyödylliseksi. Erona näillä palveluilla on se, että some on toiseksi yleisin vakiintuneena välineenä, kun taas Ota kantaa -palvelua käytetään vakiintuneesti todella harvoin. Se on harmi, sillä palvelu on otettavissa helposti käyttöön ja soveltuisi varsin hyvin monipuoliseenkin kuulemiseen.

Selainpohjaiset 3D-mallit kiinnostavat

Hyödyllisyyden näkökulmasta ykköseksi nousee selainpohjaiset 3D-mallit. Ne voivatkin parhaimmillaan lisätä suunnittelun havainnollisuutta tarjoamalla uudenlaisen tavan hahmottaa alueen eri suunnitteluhankkeita kokonaisuutena. Nykyaikaiset 3D-sovellukset sisältävät luonnollisesti myös interaktiivisia kommentointi- ja suunnitteluominaisuuksia.

Yksi, ehkäpä monipuolisin esimerkki selainpohjaisesta 3D-työkalusta on Hyvinkään kaupungin 3D-palvelu, jota on kehitetty KIRA-digi-hankkeen puitteissa. Palvelu mahdollistaa suunnitelmien kommentoinnin 3D-mallissa ja esillä olevat hankkeet on myös linkitetty hankekohtaisiin verkkokeskusteluihin Facebookissa. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus piirtää omia ehdotelmiaan malliin.

Toinen KiraDIGI-hankkeessa mukana ollut osallistava 3D-sovellus on FCG:n Digikaavoitus-työkalu. Sitä on käytetty muun muassa Oulun ja Pihtiputaan kaavahankkeissa. Sovelluksen ideana on koota suunnittelutieto yhteen paikkaan eri lähteistä, visualisoida tietoa interaktiivisella 3D-alustalla ja tarjota mahdollisuus suunnitelmien kommentointiin.

Esimerkkejä vastaavista työkaluista on paljon muitakin. Kerro muillekin tiedossasi olevasta 3D-vuorovaikutustyökalusta alla olevassa kommenttikentässä.